V apríli 2013 naša škola podala projekt v rámci grantového programu nadácie Volkswagen Bezpečne na cestách.

Koncom mája sme sa dozvedeli, že sme v projekte úspešní a budeme podporení sumou 1700 €. Celkový rozpočet projektu je 2020€.

Náš projekt má názov:

PODOLSKÝ DOPRAVNÝ VIACBOJ

V rámci projektu zážitkovými formami učenia zrealizujeme viackolový dopravný viacboj na podporu dopravnej výchovy žiakov. V jednotlivých kolách sa žiaci zahrajú na spisovateľov, filmárov, výtvarníkov, konštruktérov, plánovačov, záchranárov. Zmerajú si sily v jazdách zručnosti a  v celoškolskej dopravnej súťaži Dopravná Grand Prix. Starší žiaci s pomocou rodičov a učiteľov vybudujú v areáli školy dopravné ihrisko.

Prínos pre žiaka:

  • získanie vedomostí, návykov a zručností z oblasti dopravnej výchovy formou hier, súťaží, besied a iných aktivít neformálnym spôsobom,
  • osvojenie si  zásad morálky, kultúry, zodpovednosti ako účastníka cestnej premávky.

Prínos pre školu:

  • vybudovanie prenosného dopravného ihriska na našom školskom betónovom ihrisku, ktoré bude slúžiť pre dopravnú výchovu žiakov ZŠ aj detí MŠ aj v budúcnosti, čím nebudeme odkázaní na mobilné DI a bude nám k dispozícii kedykoľvek,
  • doplnenie učebných pomôcok pre výučbu povinnej prierezovej témy Dopravná výchova.

Odkaz na web stránku školy